EULA

Eindgebruikerslicentie voor Toogethr​ Events

Omvang van het gebruiksrecht

 1. Toogethr Events verstrekt een gebruiksrecht voor de Toogethr Events App (verder App). Dit gebruiksrecht is beperkt tot een aantal gebruikers en derhalve persoonsgebonden. De App mag alleen gebruikt worden op het apparaat waarop de App is gedownload en geïnstalleerd.
 2. Het doel van de App is het leveren van een dienst voor de particulier markt, het staat gebruikers uiteraard vrij om de App te gebruiken op welke manier zij dat wil binnen de grenzen van deze voorwaarden en de wet.
 3. Het is niet toegestaan;
  1. De broncode van de App te reverse engineeren of de App te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht of toepasselijke opensourcelicentie is toegestaan;
  2. De App in kopie te geven aan derden;
  3. De App in sub licentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
  4. Wijzigingen aan te brengen in de App, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
  5. Aanduidingen van Toogethr Events als rechthebbende op de App of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.
 4. Je mag een reservekopie van de App maken. Deze reservekopie mag je echter niet zelfstandig gebruiken of verhandelen of verspreiden anders dan in combinatie met de originele App.
 5. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Apple ’s Appstore voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan en aanverwante zaken.
 6. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Google Play Store voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan en aanverwante zaken.
 7. Raadpleeg hiervoor de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple ’s Appstore, Google Play Store, en eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder.

Vervoersovereenkomst tussen Automobilist en Passagier

 1. Wanneer je via de App met een andere Gebruiker afspreekt om een rit te delen, komt tussen jou en die andere Gebruiker rechtstreeks een Vervoersovereenkomst tot stand. Je stemt ermee in dat op deze Vervoersovereenkomst(en) tussen jou en de andere Gebruiker steeds de P2P Vervoersovereenkomst van toepassing zijn.

Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten op de App, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop liggen en blijven bij Toogethr Events. Je verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag je de App niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.
 2. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op enige informatie die deel uitmaakt van deze website of Toogethr Events, berusten te allen tijde bij ons of onze licentieverleners. Hieronder vallen ook door gebruikers geplaatste gegevens.
 3. De App omvat open source software van derden. Hun respectieve rechthebbenden verlenen je een gebruiksrecht onder de betreffende open source licenties. Deze vindt je in de handleiding. Deze eindgebruikerslicentie geldt niet op deze open source pakketten, en niets uit deze eindgebruikerslicentie mag worden opgevat als een beperking van een recht aan je verleend onder een open source licentie.

Geen tegenprestatie

 1. Het gebruiksrecht wordt om niet verstrekt.

Persoonsgegevens

 1. De App verwerkt persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het privacy beleid dat op deze website is te vinden. Jij gaat akkoord dat die gegevens zo ook verwerkt worden.

Updates

 1. Toogethr Events brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de App verbeteren.
 2. Beschikbare updates voor de App zullen kenbaar worden gemaakt via notificatie langs Apple ’s Appstore, Google Play Store Store, waarbij het jouw verantwoordelijkheid is deze notificaties bij te houden. De updates worden eveneens via dit platform uitgevoerd, dit vereist een actieve internet verbinding.
 3. Installatie van updates gebeurt met uw aparte toestemming. Voor een goede uitvoering van de updates is Toogethr Events afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple ’s Appstore, Google Play Store, waarover Toogethr Events geen controle heeft. Toogethr Events is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een niet geïnstalleerde update.
 4. Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in deze voorwaarden bepaalde. Dit wordt je altijd vooraf gemeld en je hebt dan gelegenheid de update te weigeren. Door installatie van een dergelijke update gaat je akkoord met die afwijkingen.

Ondersteuning

 1. Je bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de App en de bijbehorende webdienst.
 2. Voor hulp bij het aanmaken van je Toogethr Events Account is onze helpdesk via support@toogethr.com te raadplegen. Raadpleeg voor de bereikbaarheid en openingstijden van de Toogethr Events helpdesk de website.
 3. Heb je vragen of klachten over een Vervoersovereenkomst, dan kun je deze via je email aan support@toogethr.com indienen. Wij zullen er naar streven dat je klachten zo snel mogelijk worden opgelost, maar wij garanderen niet dat wij alle klachten kunnen wegnemen.
 4. Je kunt feedback geven over de App via Apple ’s Appstore, Google Play Store, waarna Toogethr Events zal beoordelen of er ondersteuning vereist is en je zo nodig contacteren.

Duur gebruiksrecht

 1. Deze bepalingen treden in werking bij ingebruikname van de App en die blijven van kracht op het gebruik van de App.

Overige bepalingen

 1. Toogethr Events verleent slechts de dienst voor automobilist en de passagier(s) om samen te kunnen rijden naar het event. Toogethr Events is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitvoering hiervan noch voor (gevolg)schade die voortvloeit uit het samen rijden.
 2. Op deze eindgebruikerslicentie is Nederlands recht van toepassing.